1. Kruisteken

In de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. Amen.


jesus2. Geloofsbelijdenis

Ik geloof in God, de almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde en in Jezus Christus, Zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven; die neergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden; die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God, Zijn almachtige Vader; van daar zal Hij komen oordelen de levenden en de doden.
Ik geloof in de Heilige Geest, de heilige katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen.

3. Onzevader

Onze Vader, die in de hemel zijt, Uw naam worde geheiligd, Uw rijk kome, Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren, en breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.


4. Weesgegroet

Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met U, gezegend zijt Gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van Uw lichaam, Jezus.
Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.


5. Eer aan de Vader

Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.


Fatimagebed

O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden! Behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die Uw barmhartigheid het meest nodig hebben.

Kerk in Nood (ACN) is een internationale Katholieke hulporganisatie, die rechtstreeks onder het Vaticaan valt. Door drie pijlers – informatie, gebed en actie – help ACN wereldwijd Christenen die vervolgd worden of in pastorale nood zijn.

TALEN
DeutschEnglishEspañolFrançaisItaliano – Nederlands – PortuguêsSlovenský